Ets a: Portada > Perfil del contractant


Perfil del contractant

El perfil del contractant és l'espai de difusió de l'activitat de contractació de l'Ajuntament de Castellvell del Camp, i té per finalitat garantir la transparència i l'accés públic a la informació de les licitacions de la Corporació Local, d'acord amb els principis que inspiren la llei de contractes del sector públic.

En aquesta secció es pot accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir qualsevol procediment obert, restringit o negociat convocat per aquest Ajuntament.

Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, concessió d'obra pública, gestió de serveis públics, subministraments i/o serveis.

A més, es podran consultar les contractacions programades pels propers mesos, els contractes adjudicats i l'estat en què es trobin (ja sigui provisional o definitiu), informació general i qualsevol altra documentació o comunicació que es consideri oportú de publicar durant la fase de preparació, licitació, adjudicació i execució dels contractes.

Aquesta informació es regeix per l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.

S'adverteix que aquesta pàgina web té caràcter informatiu. En cas d'observar-se alguna errada o discrepància prevaldrà la documentació que consta en el corresponent expedient. (A no ser que la documentació estigui signada electrònicament, la qual constitueix documentació original).

 

Consulteu aquí l'estat actualitzat de les contractacions© Castellvell del Camp, Tots els drets reservats - Qui som? - Normes de privacitat

Amb el suport de: Diputació de Tarragona. Logo Consell Comarcal del Baix Camp. Logo Consorci Administració Oberta de Catalunya. Logo